ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ

Eden Centre for Disabled Children

​ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောနေရာသာမက မသန်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သည်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စာအုပ်စာပေများ၊ အသိပညာစသည့် အခြားအရင်းအမြစ်များကိုပါရရှိနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေ  ဖြင့် မသန်စွမ်းလောကနှင့် နယ်ပယ်အတွက် လိုအပ်နေသောအရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းကဏ္ဍတွင်ဦးဆောင်သည့်အနေအထားရယူရန်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါအရင်းအမြစ်များကို ဖြန့်ဝေပေးနေပါသည်။

၁။ ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင်ရရှိနိုင်သော မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စာပေအရင်းအမြစ်များ - 

​ (က) ဧဒင်ရိပ်မြုံသတင်းလွှာ၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ